начало
продукти
цветове
нанасяне
представители
ТЕХНОЛОГИЯ  
 
   :: Antik
   :: Dekor
   :: Rollputz
   :: Mozaik Putz
   :: Mikro Mozaik Putz
   :: Grund
   :: Топлоизолационни
системи
 
  :: Галерия
   
   
   
   
 
1. Описание и област на приложение
Полимерната мазилка "ISPOLIT" представлява гъста зърнеста смес от стирол-акрилатна дисперсия, минерални пълнители с подбрана зърнометрия, пигменти и помощни добавки (омокрител, консервант, сгъстител, пластификатор и др.).
Мазилката се изпълнява като "драскана мазилка". В зависимост от едрината на зърната на минералния пълнител, чрез който се извършва надраскването на слоя от нанесената мазилка, полимерната мазилка се произвежда в три разновидности с диаметър на надраскващите зърна около: 1 mm; 2 mm и 3 mm.
Мазилката се произвежда в 40 цвята по каталог на фирмата. По искане на потребителя може да бъде произведена мазилка и в други междинни цветове.
Полимерната мазилка "ISPOLIT" е предназначена за направа на защитно-декоративно покритие с дебелина от 1 mm до 3 mm върху фасадни стенни повърхности от циментно пясъчни и варо-циментно-пясъчни мазилки, циментни шпакловки, бетон, шпаклована топлоизолация от пенополистирен и др.
Мазилката може да се използва и за нанасяне върху вътрешни стени в зали, фоайета, коридори, стълбища и други, в жилищни, обществени и промишлени сгради.
Фирмата-производител гарантира запазването на качеството на полимерната мазилка "ISPOLIT" в оригиналните здрави опаковки в продължение на 12 месеца от датата на производство при спазване на условията за транспорт и съхранение от т. 4.
След изтичане на този срок мазилката се изпитва по всички технически показатели и, ако отговаря на изискванията, може да се продава и употребява.

Фирмата дава 10 годишна гаранция при спазване указанията за нанасяне и експлоатация на мазилката.

2. Съществени изисквания
Съществените изисквания към строежите, които трябва да се вземат предвид при определяне характеристиките на продукта полимерна мазилка "ISPOLIT", са:
1 - механично съпротивление и устойчивост;
2 - безопасност при пожар;
3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4 - безопасна експлоатация.

2.1. Технически показатели и изисквания
За да се осигури механичното съпротивление и устойчивост на строежа по време на строителството и експлоатацията, мазилката трябва да отговаря на изискванията по техническите показатели, посочени в таблица 1.
Тези показатели и изисквания са определени въз основа на наши и чужди нормативни документи, резултати от изпитването на мазилката и технически данни за сертифицирани чуждестранни продукти с аналогично предназначение.
Полимерната мазилка "ISPOLIT" се характеризира със следните технически показатели и изисквания:

Таблица 1
Показател Мерна единица Изисквания, стойност
1.  Съдържание на нелетливи вещества % по маса от 84 до 89
2.  Якост на сцепление при опън с бетон N/mm2 ≥ 0,5
3.  Пукнатиноустойчивост - да не се напуква на слой с дебелина до 5mm
4.  Дълготрайност - устойчивост на ускорено стареене брой цикли ≥ 35 без поява на пукнатини, отслояване, мехури, кредиране

2.2. Полимерната мазилка "ISPOLIT" е изготвена основно на база неорганични изходни материали - мраморно брашно 65 ÷ 71% и креда 9 ÷ 15% и допълнителни полимерни добавки - стирол-акрилатна дисперсия, диспергатор, сгъстител и консервант, в количество до 8%. Мазилката е предназначена за полагане на вътрешни и външни стени с дебелина от 1 mm до 3 mm. Полимерната мазилка "ISPOLIT" може да се използва в строителството на Република България като негорим материал.

2.3. Продуктът полимерна мазилка "ISPOLIT", приложен в строежа съгласно предназначението, указанията за приложение и безопасност на труда и опазване на околната среда, описани съответно в т.1, т.3 и т.5, не създава условия за здравен риск, употребата му е безопасна по отношение на човешкото здраве и е безвреден за околната среда.


3. Указания за приложение

3.1. Указания за проектиране
Полимерната мазилка "ISPOLIT" се залага в инвестиционния проект като се вземат предвид посочените в БТО област на приложение на продукта, техническите му показатели по т. 2.1. и указанията за нанасяне на мазилката.

3.2. Указания за нанасяне на мазилката
При работа с мазилката трябва да се спазват основните изисквания, посочени в "Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи".
Освен тези изисквания трябва да се имат предвид и следните технологични предписания за работа:

3.2.1. Изисквания и подготовка на основата
Основата за нанасяне на полимерната мазилка трябва да бъде здрава, суха (влажност до 4%), равна, без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При наличие на напукани, подкожушени или ронещи се участъци в основата за нанасяне те предварително се изчукват, отстраняват и изкърпват с циментен състав, а оголената армировка се изолира с антикорозионна боя.
При порьозни и по-слаби основи (стари мазилки) е желателно основата да бъде грундирана с вододисперсен грунд най-късно два часа преди нанасяне на мазилката.

3.2.2. Необходими инструменти и приспособления
За нанасяне на мазилката са необходими : електрическа бъркачка, валяк, мистрия и маламашка от неръждаема стомана, PVC маламашка и съдове за измиване.

3.2.З. Начин на работа
Полимерната мазилка се доставя в готов за работа вид. Преди нанасянето мазилката се разбърква добре с елекрическа или ръчна бъркачка до пълното й хомогенизиране. При необходимост мазилката може да се разрежда с вода.
Мазилката се нанася еднослойно с шпакла или маламашка върху основата на слой с дебелина от 1 mm до 3 mm в зависимост от едрината й, оставя се да просъхне 10÷20 минути, след което с пластмасова маламашка се обработва чрез вертикално, хоризонтално или кръгово изтегляне. Разходът на мазилка е от 2 kg/m2 до 5 kg/m2 в зависимост от едрината на надраскващите зърна на пълнителя и от неравностите на основата.
С мазилката може да се работи при температура на основата и въздуха от 10 оC до 35 оC. Минималната температура на въздуха в продължение на 48h след нанасянето на мазилката трябва да бъде по-висока от 5 оC.

При работа с мазилката не се допуска:
 • смесване на мазилката с други видове материали;
 • работа в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 оC върху огрети от слънцето стени;
 • нанасяне на мазилката върху фасадни стени по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди изсъхване на основата за полагане;
 • нанасяне на мазилката върху мокри и обледенени повърхности;
 • работа при силен вятър (над 5 m/s).


 • При нанасяне на мазилката се следи за разнотоние в цвета, пропуснати участъци и за различие в релефа на отделните участъци от повърхността.
  При прекъсване или свършване на работата за деня инструментите се потопяват във вода и се измиват преди мазилката да е засъхнала.
  Външният вид на нанесената мазилка се оценява визуално.
  Не се допускат пукнатини, издувания, подкожушвания, разлики в цвета и релефа, олющвания, пропуснати участъци, петна от ръжда, изкривявания на ограничителните линии и зацапване при съседни, различно оцветени повърхности. Отклоненията на повърхността, дебелината и неравностите се измерват с помощта на мастар, ролетка и шублер.
  Повредени участъци от мазилката се ремонтират като нанесения слой се отстранява, основата се почиства и мазилката се нанася отново като се внимава за разлики в цвета, релефа и дебелината на съществуващата мазилка.

  3.2.4. Квалификация на персонала за нанасяне на мазилката
  Нанасянето на мазилката, включващо почистване и подготовка на основата, разбъркване на мазилката във всяка опаковка, проверка на цвета, разреждане с вода при необходимост, нанасяне на мазилката и повърхностна обработка за "надраскването ", се извършва от специализарно строително звено от работници с длъжностна квалификация "строителен бояджия", степен І, II и III.

  3.3. Указания за експлоатация и поддържане
  Нанесеният слой от мазилката придобива максимална здравина след 7÷8 дни от полагането при температура (15÷20) оC. Мазилката трябва да се предпазва от удари, наранявания и механични повреди. Не трябва да се допуска обливане с вода и обледеняване на мазилката вследствие на повредени водосточни тръби и улуци или на неправилно изпълнено водоотвеждане от балкони, первази, водобрани и декоративни елементи върху покрива и фасадата на сградата.
  Когато мазилката е нанесена в помещения, експлоатацията им може да започне най-рано 3 дни след измазването при температура над 20 оC.
  Почистването на мазилката може да се извършва с метла, четка или прахосмукачка, а при изпълнение върху фасадни стени и чрез измиване с водна струя с налягане от водопроводната мрежа.
  След пълното й изсъхване (7÷8 дни при 20 оC) полимерната мазилка може да се боядисва с вододисперсни фасадни бои.


  4. Указания за опаковка, транспорт и съхранение

  4.1. Полимерната мазилка "ISPOLIT" се опакова в пластмасови кофи с нетна маса 25 kg с отклонение 1,4% от масата. По споразумение с клиента е възможно опаковане и в други подходящи опаковки и количества.

  4.2. Опаковките с мазилка се транспортират с всякакъв вид закрити транспортни средства при температура от 5 оC до 35 оC като кофите да са наредени една върху друга най-много по три броя и капаците им да са плътно затворени.

  4.3. Опаковките с мазилка се съхраняват в закрити складови помещения при температура от 5 оC до 35 оC като се предпазват от пряко нагряване от топлинни източници.


  5. Безопасност на труда и опазване на околната среда

  5.1. При попадане на пръски в очите от мазилката да се направи обилна промивка с вода и да се потърси лекар.

  5.2. Преди засъхване замърсявания от мазилката се измиват лесно с вода. Засъхнала мазилка се отстранява чрез изстъргване и миене с топла вода или органичен разтворител (например коресилин).

  5.3. Да се спазват изискванията за безопасно извършване на строително-монтажните работи, съгласно Правилника за безопасността на труда при СМР.

  5.4. Полимерната мазилка "ISPOLIT" е екологично безвредна в процеса на работа и експлоатация. Отпадъците и празните опаковки от мазилката трябва да се събират в подходящи за целта контейнери и да не се допуска попадането им в почвата и водите.
  системи за управление системи за управление